گواهینامه های پارس صدرا

    شرکت صنعتی پارس صدرا در طول سالهای فعالیت خود تاکنون با اهتمام به دستیبانی به اهداف و ارزشهای بنیادین خود و حفظ حقوق مشتریان، به افتخارات فراوانی نائل شده است.
    لیستی از تقدیرنامه ها، گواهینامه ها، تندیس ها و موفقیت های پارس صدرا در عرصه داخلی و خارجی معرفی می گردند: