عایق های حرارتی برودتی

  دیوار

  عایق حرارتی با ضخامت بسیار کم و مقاومت و کارایی بالا که جهت عایق نمودن دیوار، سقف و داکت (سیستم سرمایش و گرمایش)، مورد استفاده قرار می گیرد.

  سقف

  عایق حرارتی با ضخامت بسیار کم و مقاومت و کارایی بالا که جهت عایق نمودن دیوار و سقف، مورد استفاده قرار می گیرد.

  کف

  عایق حرارتی با ضخامت بسیار کم و مقاومت و کارایی بالا که جهت عایق نمودن کف های بتنی و سیستم گرمایش از کف مورد استفاده قرار می گیرد.

  کانال / لوله

  عایق حرارتی با ضخامت بسیار کم و مقاومت و کارایی بالا که جهت عایق حرارتی نمودن لوله، مورد استفاده قرار می گیرد.